VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Kế hoạch Quy hoạch nguồn nhân sự BCH, Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Kế hoạch số 11 - KH/ĐUV, ngày 03/4/2017 của Đảng uỷ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam
 

KẾ HOẠCH

Quy hoạch nguồn nhân sự BCH, Bí thư và Phó bí thư cấp uỷ cơ sở

đến năm 2025 và những năm tiếp theo

 

Căn cứ Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 20/02/2017 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quy hoạch nguồn nhân sự BCH, Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đề ra kế hoạch công tác quy hoạch nguồn nhân sự BCH, Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo như sau:

1. Các chi bộ:

- Thực hiện công tác quy hoạch và rà soát quy hoạch chức danh Bí thư, Phó bí thư và Chi uỷ (nếu có) cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

- Đề xuất nhân sự cho ban Chấp hành Đảng bộ Viện cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

- Có báo cáo bằng văn bản cho Đảng uỷ Viện (thông qua UBKT - đ/c Tân tổng hợp báo cáo đ/c Bí thư)

- Thời hạn: trước 12/4/2017.

- Đảng uỷ xem xét và phê duyệt vào kỳ họp tháng 4/2017.

2. Đảng uỷ:

- Đảng uỷ họp để đề xuất nhân sự BCH, Bí thư, Phó bí thư: ngày 13/4/2017.

- Xem xét đề xuất của các chi bộ, kết hợp đề xuất của Đảng uỷ tiến hành Hội nghị Cán bộ chủ chốt trước 14/4/2017.

- Trên cơ sở kết quả Hội nghị cán bộ chủ chốt, Đảng uỷ họp và biểu quyết tại kỳ họp tháng 4/2017.

- Đảng uỷ trình Đảng uỷ khối trong tháng 4/2017.

3. Tài liệu gửi qua Email:

- Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 20/02/2017.

- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 về công tác cán bộ.

- Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo

- Danh sách quy hoạch Đảng uỷ Viện.

- Danh sách quy hoạch Chi uỷ viên.

 4. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Kế hoạch của Đảng uỷ, các chi bộ tổ chức thực hiện và gửi kết quả về cho Đảng uỷ Viện (đồng chí Tân tiếp nhận) trước ngày 12/4/2017.

Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch.

Vì thời gian có hạn, đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ bán sát các văn bản để triển khai thực hiện có chất lượng và bản bảo tiến độ đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, cần trao đổi trực tiếp đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ để được hướng dẫn.