VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm mới Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam
Ngày 27 tháng 2 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 515/QĐ-BNN-TCCB bổ nhiệm ông Phạm Văn Mạnh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam kể từ ngày 1/3/2017. Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam xin chúc mừng ông Phạm Văn Mạnh được Bộ giao nhiệm vụ mới.
Hình ảnh hoạt động